Wolin

Wolin Concession/ Koncesja Wolin

The Wolin concession is a 593 km2 area awarded by the Ministry of the Environment on December 1, 2017 and grants CEP the exclusive rights to explore for, develop, and produce hydrocarbons. Main targets are Natural Gas accumulations in the Main Dolomite margin trend and the Rotliegend Sandstones.

 • For the Concession Agreement click here
 • For the Wolin Map (1:50 000) click here

Koncesja Wolin o powierzchni 593 km2, wydana 1 grudnia 2017 r. przez Ministerstwo Środowiska, przyznaje CEP wyłączne prawo do poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów. \r\n\nPrzedmiotem geologicznych prac jest nagromadzenie gazu ziemnego w utworach dolomitu głównego facji barierowej oraz piaskowcach czerwonego spągowca.

Why Wolin?

 1. CEP’s focus is on natural gas development in the Wolin area.

 2. Wolin area is a major natural gas use area with the LNG facility, the Police petrochemical complex and future LNG fueling of ships.

 3. Recent approval of Nord Stream 2 pipeline and the end of Poland’s gas supply contract with Gazprom suggests that more indigenous gas supply would be very beneficial for the country as a whole and the Wolin region in particular.

 4. CEP’s efforts in increasing Poland’s natural gas supply helps the country with its efforts to de-carbonize the national economy.

 5. CEP is a Canadian company with a staff that is highly experienced with stringent Canadian and European environmental standards. The company’s activities in Germany have accordingly been conducted at the highest environmental standard. Residents can assume that the company’s future activities will adhere to a high standard of environmental compliance. As a concrete example, the company’s recently completed offshore seismic survey employed ocean bottom nodes, a state-of-the-art technology that was applied to the Baltic Sea for the first time. This approach resulted in no sea bottom disturbance and did not interfere with any commercial or recreational activity.

 6. Any onshore drilling activities undertaken by the company will be in compliance with all regulatory and legal requirements. Furthermore, the wellsites employed will be small temporary structures that will not impede any current or future economic or recreational developments in the area.

 7. With respect to offshore wells, CEP will continue with the stakeholder engagement process that proved successful in regards to the recently acquired three dimensional seismic program.

Dlaczego Wolin?

 1. CEP koncentruje się na poszukiwaniu i rozpoznaniu gazu ziemnego na obszarze Wolina.

 2. Wolin jest głównym obszarem wykorzystania gazu ziemnego między innymi w gazoporcie LNG w Świnoujściu, kompleksie petrochemicznym w Policach oraz planowanym wykorzystaniu LNG do tankowania statków.

 3. Zatwierdzenie gazociągu Nord Stream 2, które nastąpiło w ostatnim czasie, jak również zakończenie polskiej umowy na dostawy gazu z Gazpromem sugeruje, że bardziej lokalne dostawy gazu byłyby bardzo korzystne dla całego kraju, a zwłaszcza dla obszaru Wolina.

 4. Starania prowadzone przez CEP na rzecz zwiększenia dostaw gazu ziemnego w Polsce pomogą także w dążeniu do dekarbonizacji gospodarki krajowej.

 5. CEP to kanadyjska firma zatrudniająca pracowników z dużym doświadczeniem w zakresie surowych kanadyjskich i europejskich norm środowiskowych. Działania firmy w Niemczech były prowadzone zgodnie z najwyższym standardem norm środowiskowych. Mieszkańcy mogą być pewni, że przyszłe działania firmy będą zgodne z wysokimi standardami ochrony środowiska. Jako konkretny przykład naszego podejścia do realizacji takich prac w rejonie Wolina można wskazać niedawne badania sejsmiczne realizowane przez spółkę na morzu z zastosowaniem czujników rozmieszczanych na dnie morskim, czyli najnowszej technologii, która została wykorzystana na Morzu Bałtyckim po raz pierwszy od jej opracowania. Takie rozwiązanie nie spowodowało ingerencji w dno morskie i nie zakłóciło żadnej działalności gospodarczej, ani rekreacyjnej.

 6. Wszelkie działania wiertnicze na lądzie podejmowane przez spółkę będą zgodne ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi i prawnymi. Ponadto zastosowana wiertnia, jako tymczasowa konstrukcja, nie będzie utrudniać żadnego obecnego ani przyszłego rozwoju gospodarczego a także rekreacyjnego na tym obszarze.

 7. W odniesieniu do odwiertów morskich CEP będzie kontynuować proces zaangażowania interesariuszy, który okazał się skuteczny w odniesieniu do niedawno nabytego trójwymiarowego programu sejsmicznego.